1. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET

Basware Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2012 on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti. Konserni on aloittanut kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisen raportoinnin 1.1.2005.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan likimain tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä yhtiössä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen vuoden lopun kursseja. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan vastaaville tuloslaskelmatileille liikevoiton yläpuolelle ja rahoituserien kurssierot kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 

Myynnin tuloutus

Tuotemyynnin tuloutus edellyttää, että myynnistä on olemassa sitova sopimus, tuotteen toimitus on tapahtunut, liiketoimen tuotot on luotettavasti määriteltävissä, liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty riittävällä todennäköisyydellä koituu yrityksen hyväksi sekä tuotteen tai sen käyttöoikeuden omistamiseen liittyvät merkittävät edut ja riskit ovat siirtyneet ostajalle. Tuotemyynnin lisenssisopimukset, joissa on palautusoikeus tai ehtoja tuotteen toiminnallisuuteen tai käyttöönottoprojektiin liittyen, tuloutetaan, kun palautusoikeus on rauennut tai edellä olevat ehdot ovat täyttyneet.

Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelut on toimitettu. Kiinteähintaisten liiketoimien tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluksi valmistusasteen perusteella, kun liiketoimen lopputulos voidaan luotettavasti arvioida. Liiketoimien valmistusaste määritetään kertyneiden työtuntien suhteena arvioituihin kokonaistyötunteihin. Jos on todennäköistä, että liiketoimen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät liiketoimesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Ylläpitotuotot jaksotetaan sopimusajalle. 

Automatisointipalvelun tuotot koostuvat pääasiallisesti avaus-, transaktio- ja käyttömaksuista. Avausmaksut tuloutetaan, kun avaustoimenpiteisiin liittyvä työ on suoritettu ja asiakas liitetty palveluympäristöön. Transaktiotuotot kirjataan toteutuneiden transaktiomäärien perusteella ja käyttömaksut kuukausittain sopimuksen voimassaolon perusteella.

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja oikaistaan valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla.  

Tutkimus- ja kehitysmenot 

Tutkimusmenot kirjataan suoraan kuluksi. Tuotekehitysmenot kirjataan niin, että kokonaan uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina. Nykyisten tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. Aktivoituihin kehitysmenoihin kohdistuvat julkiset avustukset kirjataan hankintamenoa pienentävästi. 

Eläkkeet

Basware Oyj:n henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.  

Aineettomat hyödykkeet 

Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokoneohjelmia, liikearvoa, aktivoituja tuotekehitysmenoja sekä muita pitkävaikutteisia menoja. Ne kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Aineettoman hyödykkeen hankintaan liittyvät julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta ja kirjataan tuloslaskelmaan pienentämään hyödykkeestä kirjattavia poistoja. Taloudelliset pitoajat aineettomille hyödykkeille ovat 3 - 10 vuotta. 

Aineelliset hyödykkeet 

Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Taloudelliset pitoajat aineellisille hyödykkeille ovat 3 - 5 vuotta. 

Leasing 

Emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmaksut on kirjattu vuosikuluksi Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. 

Likvidit varat 

Likvideihin varoihin sisältyvät käteinen raha ja pankkitilit.

Verot

Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti.