Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

1.1.-31.12.2012


 Tuhatta euroa

Liitetiedot 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 Muutos, %
LIIKEVAIHTO 2 113 699 107 750 5,5
       
Liiketoiminnan muut tuotot 4 228 172 32,7
Materiaalit ja palvelut 5 -9 045 -7 788 16,2
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
6 -65 590 -61 575 6,5
Poistot   -6 493 -5 004 29,8
Liiketoiminnan muut kulut 7 -24 491 -21 275 15,1
Liikevoitto   8 308 12 280 -32,3
       
Rahoitustuotot 8 372 510 -27,0
Rahoituskulut 8 -323 -458 -29,5
Voitto ennen veroja   8 357 12 332 -32,2
       
Tuloverot 9 -2 494 -2 661 -6,3
TILIKAUDEN VOITTO   5 863 9 671 -39,4
       
Muut laajan tuloksen erät        
Ulkomaiseen yksikköön
liittyvät muuntoerot
  886 368 141,2
Muihin laajan tuloksen
eriin liittyvät verot
9 111 54 103,7
Tilikauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen
  996 422 136,3
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ
  6 860 10 093 -32,0
       
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille   5 863 9 671 -39,4
  5 863 9 671 -39,4
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
       
Emoyhtiön omistajille   6 860 10 093 -32,0
  6 860 10 093 -32,0
       
       
Tulos /osake, (laimentamaton)
euroa
10 0,46 0,76 -40,1
Tulos /osake, (laimennettu)
euroa
10 0,46 0,76 -40,1