Konsernin Rahavirtalaskelma (IFRS)

1.1.-31.12.2012


 Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20121.1.-31.12.2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  
  
Tilikauden voitto5 8639 671
Oikaisut tilikauden tulokseen  
Poistot ja arvonalentumiset6 4935 004
Rahoitustuotot ja -kulut-16123
Realisoitumattomat voitot ja tappiot-34-175
Tuloverot2 4942 661
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa2200
Oikaisut tilikauden tulokseen yhteensä9 1587 613
  
Käyttöpääoman muutos  
Vaihto-omaisuuden muutos128-87
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos-1 4371 067
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-2 176273
Varausten muutos-1 2111 203
Käyttöpääoman muutos yhteensä-4 6972 456
  
Maksetut korot-6-285
Saadut korot170483
Muut rahoituserät-173-285
Maksetut verot -3 874-4 446
Liiketoiminnan nettorahavirta6 44115 207
  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  
  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-6 820-5 631
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
-11 9790
Investointien nettorahavirta-18 799-5 631
  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  
  
Osakeannista saadut maksut028 063
Lainojen nostot10 0000
Lainojen takaisinmaksut0-3 550
Omien osakkeiden hankinta-9630
Rahoitusleasingvelkojen maksut-1750
Maksetut osingot-5 278-5 120
Rahoituksen nettorahavirta3 58419 393
  
Rahavarojen muutos-8 77428 969
Rahavarat tilikauden alussa42 97713 822
Valuuttakurssien muutosten vaikutus112187
Yritysjärjestelyjen rahavarat2040
Rahavarat tilikauden lopussa34 51942 977