Konsernitase (IFRS)

31.12.2012


 Tuhatta euroa

Liitetiedot31.12.201231.12.2011Muutos, %
VARAT    
    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet1123 16919 20820,6
Liikearvo1141 89632 21030,1
Aineelliset hyödykkeet121 4401 24415,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat1338 380,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset141 06800,0
Laskennalliset verosaamiset182 5432 680-5,1
Pitkäaikaiset varat 70 15455 37926,7
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus1518143-87,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset1624 20223 0914,8
Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset
16865374131,1
Rahavarat1734 51942 977-19,7
Lyhytaikaiset varat 59 60466 586-10,5
    
VARAT 129 758121 9666,4

 

 

Liitetiedot31.12.201231.12.2011Muutos, %
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
    
Oma pääoma    
Osakepääoma213 5283 5280,0
Ylikurssirahasto211 1871 1870,0
Omat osakkeet21-1 215-429-183,4
Käyvän arvon rahasto
ja muut rahastot
2162 33962 516-0,3
Muuntoerot -708-1 26644,1
Kertyneet voittovarat 35 59434 3403,6
Emoyhtiön osakkeenomistajien
oman pääoman osuus
 100 72599 8770,8
Oma pääoma 100 72599 8770,8
    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat181 4932 079-28,2
Rahoitusvelat22, 238 6185241 545,0
Muut velat22245486-49,5
Pitkäaikaiset velat 10 3563 090235,2
    
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat22, 231 9061581 102,9
Ostovelat ja muut velat2215 99216 765-4,6
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat verovelat
22779873-10,7
Varaukset2401 203-100,0
Lyhytaikaiset velat 18 67719 000-1,7
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT 129 758121 9666,4