Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)

1.1.-31.12.2012 


 Tuhatta euroa

Osake-
pääoma
Osake-
anti
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.20113 5072551 187-62934 263540-1 68829 64467 079
Laaja tulos      4229 67110 093
Osingonjako       -5 120-5 120
Osakeanti    27 345   27 345
Myönnetyt optiot    568   568
Tilikauden muutokset21-255 200-200  145-89
OMA PÄÄOMA 31.12.20113 52801 187-42961 976540-1 26634 34099 877

 

 Tuhatta euroa

Osake-
pääoma
Osake-
anti
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Sijoitetun
 vapaan
oman pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.20123 52801 187-42961 976540-1 26634 34099 877
Laaja tulos      9965 863
6 860
Osingonjako       -5 278-5 278
Omien osakkeiden hankinta   -963    -963
Johdon kannustinjärjestelmä       220220
Tilikauden muutokset   177-177 -42844810
OMA PÄÄOMA 31.12.20123 52801 187-1 21561 799540-70835 594100 725

Osakekohtainen osinko tilikaudelta 2011 oli 0,41 euroa ja 0,40 euroa tilikaudelta 2010.