Osake ja osakkeenomistajat

OSAKE

Basware osake on ollut kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) 29.2.2000 alkaen. Osakkeen listautumishinta oli 5,70 euroa. Yhtiö siirtyi 19.10.2004 pörssin Päälistalle ja yhtiön osake oli listattu Informaatioteknologia-toimialaluokassa.

Baswaren osakkeet noteerataan tällä hetkellä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toimialaluokassa Teknologia, segmentissä Mid. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaupankäyntitunnus on BAS1V.

Vuoden 2012 lopussa Baswaren liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 12 931 229 kappaletta (12 931 229 kpl). Niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta. Yksi osake vastaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset oikeudet osinkoon.

Osakepääoma

Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 528 368,70 euroa.

Osakekurssi ja –vaihto

Vuonna 2012 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 24,00 euroa (28,10 euroa), alin 16,70 euroa (14,95 euroa) ja päätöskurssi 20,25 euroa (16,45 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 20,84 euroa (21,58 euroa).

Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 1 514 703 kappaletta (5 079 523 kpl), mikä vastaa 11,8 prosenttia (40,1 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2012 oli 260 182 550 euroa (211 737 063 euroa).

Yhtiökokous 16.2.2012 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 290 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.  31.12.2012 mennessä yhtiö oli hankkinut omia osakkeita 49 114 kappaletta. 31.12.2012 yhtiöllä on hallussaan 82 708 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 0,6 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita hankittiin yhteensä 963 038,78 eurolla vuonna 2012.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä noudattaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta.

OPTIO –OHJELMAT

Baswarella ei ollut voimassa olevia optio-ohjelmia vuonna 2012.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Ansaintajaksot 2012, 2013 ja 2014

Basware Oyj:n hallitus päätti 17.2.2012 uudesta Basware-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus suosittelee, että Baswaren johtoryhmä omistaa yhtiön osakkeita vuotuisen bruttoperuspalkkansa arvoa vastaavan määrän.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Järjestelmä koostuu vuotuisista ansaintajaksoista 2012, 2013 ja 2014 sekä kiinteästä ansaintajaksosta 2012-2014. Lisäosakkeita maksutta osakeomistusta vasten ansaintajaksolta 2012-2014 voivat saada Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päättää kullekin vuotuiselle ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet erikseen kunkin ansaintajakson alussa. Palkkio vuotuiselta ansaintajaksolta 2012 perustuu Basware-konsernin liikevaihtoon. Mahdollinen palkkio vuotuiselta ansaintajaksolta 2012 maksetaan joulukuussa 2014 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Vuotuisen ansaintajakson 2012 kohderyhmään kuuluu 26 henkilöä mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Palkkio kiinteältä ansaintajaksolta 2012-2014 perustuu Basware-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Mahdollinen palkkio kiinteältä ansaintajaksolta 2012-2014 maksetaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Kiinteän ansaintajakson 2012-2014 kohderyhmään kuuluvat Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Kannustinjärjestelmän perusteella luovutettavien Basware Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on tavoitetasolla yhteensä noin 275 000 (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden) ja maksimissaan noin 412 500. Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina osakkeina käytetään yhtiön omistuksessa olevia tai osakemarkkinoilta hankittavia Basware Oyj:n osakkeita. Palkkion maksun edellytyksiin sisältyy työ- tai toimisuhteeseen liittyviä ehtoja.

Ansaintajaksot 2009, 2010 ja 2011

Baswaren hallitus päätti 11.3.2009 Basware-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2009, 2010 ja 2011. Hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet erikseen kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2009 perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Palkkio ansaintajaksolta 2009 maksettiin joulukuussa 2011 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Ansaintajakson 2009 kohderyhmään kuuluivat Baswaren johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2009 perusteella maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä 61 250 Basware Oyj:n osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Ansaintajakson 2010 kohderyhmään kuuluvat Baswaren johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2010 perusteella maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä 51 355 Basware Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). 

Ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluvat Baswaren johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2011 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 94 350 Basware Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkio ansaintajaksolta 2011 tullaan maksamaan joulukuussa 2013.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli joulukuun 31. päivänä 14 443 (15 017) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (12 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 11,2 prosenttia (12,4 %) kokonaisosakemäärästä.

Yhtiöllä on hallussaan 82 708 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 0,6 % yhtiön kaikista osakkeista.

Katsauskauden aikana Basware teki yhden liputusilmoituksen, kun OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus nousi 24.8.2012 yli 5 prosenttiin Basware Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Omistusjakauma suuruusluokittain 31.12.2012

Osakkeiden määrä
Omistajia kplOsakkeita, kplÄänimäärä %
1-10012 121282 6352,2
101-1 0002 045613 0244,7
1 001-10 000221562 0034,3
10 001-100 000301 342 81810,4
100 001+2610 130 74978,3
Yhteensä14 44312 931 229100,0

 

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2012

Omistajia kplOsakkeita, kplÄänimäärä %
Yritykset497832 0046,4
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset232 781 67821,5
Julkisyhteisöt72 645 94920,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt36361 3682,8
Kotitaloudet13 8264 839 27437,4
Ulkomaat4217 2250,1
14 43111 477 49888,8
Hallintarekisteröidyt121 453 73111,2
Yhteensä14 44312 931 229100,0

 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2012

Osakkeita, kpl Äänimäärä, %
1.Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1 471 407 11,4
2.Sihvo, Ilkka 885 300 6,8
3.Eräkangas, Kirsi 827 300 6,4
Eräkangas, Kirsi 576 900 4,5
Eräkangas, Lotta 250 400 1,9
4.Vaajoensuu, Hannu 673 800 5,2
Havacment Oy 266 500 2,1
Vaajoensuu, Hannu 323 500 2,5
Vaajoensuu, Matias 83 800 0,6
5.Perttunen, Sakari 665 900 5,1
6.Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 530 000 4,1
7.Fondita Nordic Micro Cap Placeringsf 460 000 3,6
8.Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 387 585 3,0
9.Op-Suomi Pienyhtiöt 377 923 2,9
10.Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 368 608 2,9
11.Pöllänen, Antti 299 023 2,3
12.Op-Focus -Erikoissijoitusrahasto 292 887 2,3
13.Aktia Capital Sijoitusrahasto 273 313 2,1
14.Valtion Eläkerahasto 256 000 2,0
15.Op-Delta -Sijoitusrahasto 232 952 1,8
16.Sr Danske Invest Suomi Kasvuosake 175 776 1,4
17.Perttunen, Meimi 175 400 1,4
18.Ahonen, Asko 168 736 1,3
19.Fim Fenno Sijoitusrahasto 162 554 1,3
20.Fim Forte Sijoitusrahasto 150 000 1,2
20 suurinta omistajaa yhteensä 8 834 464 68,3
Hallintarekisteröidyt yhteensä 1 453 731 11,2
Muut 2 643 034 20,4
Yhteensä 12 931 229 100,0