Tuloslaskelman liitetiedot

2. LIIKEVAIHTO

Tuhatta euroa

20122011
Liikevaihto toimialoittain  
Tuotemyynti ja ylläpito33 69432 066
Tuotteiden palvelut28 17725 619
Yhteensä61 87057 685
  
Liikevaihto markkina-alueittain  
Kotimaat48 35048 416
Ulkomaat13 5209 269
Yhteensä61 87057 685

 

3. MATERIAALIT JA PALVELUT

Tuhatta euroa

20122011
Ostot tilikauden aikana-6 223-4 217
Varaston muutos-23-15
Ulkopuolisilta ostetut palvelut-764-554
Yhteensä-7 010-4 786

Tuhatta euroa

4. HENKILÖSTÖ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tuhatta euroa

20122011
Henkilöstökulut  
Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan palkat-856-1 061
Palkat muu henkilökunta-27 219-26 739
Eläkekulut-4 318-4 147
Muut henkilöstökulut-1 360-1 523
Yhteensä-33 752-33 470


Henkilöstön määrä

20122011
Tilikauden aikana keskimäärin953738
Tilikauden lopussa1 018859
  
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
eläkejärjestelyt ovat työeläkelainsäädännön
mukaiset.
  

 

5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Tuhatta euroa

20122011
Aineettomat hyödykkeet-4 872-3 785
Aineelliset hyödykkeet-536-408
Yhteensä-5 408-4 192


6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Tuhatta euroa

20122011
Vuokrat-2 024-1 785
Matkustus-1 768-1 457
Markkinointi-2 446-2 252
Muut liiketoiminnan kulut-5 141-4 384
  
Tilintarkastus-167-133
Tilintarkastajan todistukset0-4
Veroneuvonta-78-3
Muu neuvonta-9-40
Tilintarkastusmenot yhteensä-254-180
  
Yhteensä-11 633-10 058

 

7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Tuhatta euroa

20122011
Muut korko ja rahoitustuotot  
     Saman konsernin yrityksiltä2 3372 002
     Muilta62427
Muut korko ja rahoitustuotot yhteensä2 3992 429
Rahoitustuotot yhteensä2 3992 429
  
Korkokulut ja muut rahoituskulut  
     Saman konsernin yrityksille-385-615
     Muille-161-390
Muut korko ja rahoituskulut yhteensä-546-1 004
  
Yhteensä1 8531 425


8. VÄLITTÖMÄT VEROT

Tuhatta euroa

20122011
Tuloverot tilikaudelta  
     Tuloverot varsinaisesta toiminnasta-1 679-2 375
     Laskennallisten verojen muutos022
     Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta-600
Yhteensä-1 739-2 353