Oman pääoman tuotto (ROE), %

(Voitto tai tappio ennen veroja - verot) x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Nettovelkaantumisaste, %

(Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä

Omavaraisuusaste, %

(Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä) x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake

Tilikauden voitto

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma / osake

Oma pääoma sisältäen vapaaehtoiset varaukset ja poistoeron laskennallisella verovelalla vähennettynä

Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä

Osinko/osake

Kokonaisosinko

Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä – omat osakkeet

Osinko/tulos, %

Osakekohtainen osinko x 100

Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko/osake x 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Tulos/osake