Tilikauden 2012 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 93 857 156,92 euroa.

Baswaren hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,23 euroa osakkeelta (2011: 0,41 euroa). Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 19.2.2013. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 26.2.2013.

Espoossa 23. päivänä tammikuuta 2013


Hannu Vaajoensuu, Hallituksen puheenjohtaja

Ilkka Sihvo

Pentti Heikkinen

Anssi Vanjoki

Eeva Sipilä

Esa Tihilä, Toimitusjohtaja


Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 23. päivänä tammikuuta 2013

Ernst & Young Oy

KHT-Yhteisö


Heikki Ilkka

KHT