Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu hallinnointikoodin suositus 54:n ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

Yleiset periaatteet

Basware Oyj on Suomessa rekisteröity ja Espoossa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Basware -konserni (Basware) muodostuu emoyhtiöstä Basware Oyj:stä, sen yhdestä suomalaisesta ja 12 ulkomaisesta tytäryhtiöstä.

Baswaren päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton suosituksia listayhtiöiden ohjausjärjestelmistä näissä periaatteissa mainituin poikkeuksin sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.

Basware noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) seuraavalla poikkeuksella:

 • Baswaren hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Toimielinten tehtävät ja vastuut

Basware -konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoitteen yhdessä sanomalehdessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:

 • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely
 • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • hallituksen jäsenten määrä ja nimitys
 • tilintarkastajien valinta
 • hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Hallitus

Basware Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävät yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevat asiat. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät.

Vuonna 2012 Baswaren hallituksessa oli 5 jäsentä: Hannu Vaajoensuu (puheenjohtaja), Pentti Heikkinen, Ilkka Sihvo (varapuheenjohtaja), Eeva Sipilä ja Anssi Vanjoki. Hallitus kokoontui 17 kertaa (varsinaisesta yhtiökokouksesta 26.2.2012 alkaen) ja osallistumisprosentti oli 92,9.

Hallitus noudattaa omaa työjärjestystä, jossa on määritelty muun muassa hallituksen kokoonpanon ja valinnan periaatteet, kokouskäytännöt sekä hallituksen tehtävät. Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan tehdä päätöksiä asioista tai sen hyväksyntä vaaditaan seuraaville asioille:

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
 2. Konsernin strategia ja tavoitteiden vahvistaminen, sekä niiden toteutumisen                       seuranta ja tarvittaessa toimenpiteiden käynnistäminen poikkeamien korjaamiseksi 
 3. Yhtiön johtamisjärjestelmän vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä, mukaanlukien konsernirakenne, organisaatio ja konsernin johtoryhmän nimitykset
 4. Toimintasuunnitelman ja budjetin vuosittainen vahvistaminen ja niiden toteutumisen valvominen
 5. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja niistä päättäminen ja tiedottaminen
 6. Tulosohjausinformaatioon liittyvien asioiden päättäminen, mahdolliset muutokset ja niistä tiedottaminen
 7. Rahoitus- ja osinkopolitiikan määrittely ja ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle osingon jakamisesta
 8. Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytäntöjen vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta
 9. Yhtiön arvojen ja eettisten periaatteiden vahvistaminen ja niiden noudattamisen valvonta
 10. Päättäminen yhtiön omaisuuden myynnistä tai muusta luovutuksesta, yritys- ja liiketoimintaostoista ja –myynneistä sekä muista merkittävistä muutoksista yhtiön liiketoimintaan
 11. Merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vastuusitoumuksista päättäminen sekä kaikki toimipaikkojen vuokrasopimuksista päättäminen
 12. Kaikista sopimuksista ja liiketaloudellisista tapahtumista päättäminen (mukaan lukien käyttö- ja rahoitusomaisuuden tai teollisoikeuksien myynti, leasing, siirto, panttaus tai kiinnitys) yhtiön johtoryhmän tai heidän lähipiirinsä kanssa, mukaan lukien yhtiöt, jotka he omistavat tai joissa heillä on määräysvalta
 13. Yhtiön ylimmän johdon nimittäminen ja vapauttaminen tehtävistään
 14. Yhtiön ylimmän johdon työehdoista, palkkioista ja niiden tavoitteista päättäminen sekä toteutumien vahvistaminen
 15. Toimitusjohtajan seuraajasuunnittelusta vastaaminen
 16. Konsernin kannustejärjestelmän ja –politiikan vahvistaminen, mukaan lukien yhtiön vuosikohtaisen bonusjärjelmän yleisperiaatteet ja yleinen palkkioraamista.
 17. Annettavista optioista tai muista pitemmän aikavälin kannustejärjestelmistä päättäminen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa
 18. Yhtiön osakkeiden lunastaminen, optioiden, vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeeseenlasku yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti
 19. Tytäryhtiöiden, sivukonttorien ja edustustojen perustamisesta ja lopettamisesta päättäminen
 20. Yhtiön Corporate Governance -menettelyiden kehittäminen
 21. Hallituksen oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 22. Toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja palautteen antaminen
 23. Yhtiökokouksen koollekutsuminen.

Baswaren hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti kerran kuukaudessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallitusten kokousten sihteerinä toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 17.10.2011 alkaen Esa Tihilä.

Johtoryhmä (Basware Executive Team, BET)

Baswaren hallitus nimittää konsernin johtoryhmän. Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Baswaren johtoryhmään vuonna 2012 kuuluivat Esa Tihilä, CEO; Matti Copeland, Senior Vice President, Strategy; Mika Harjuaho, CFO; Mari Heusala, Se nior Vice President, HR & Development; Jorma Kemppainen, Senior Vice President, Products; Pekka Lindfors, Senior Vice President, Volume Sales; Steve Muddiman, Senior Vice President, Global Marketing; Riku Roos, Senior Vice President Automation Services; Matti Rusi, Senior Vice President, Customer Support; ja Jukka Virkkunen, Senior Vice President, Enterprise Sales. 1.4.2012 alkaen johtoryhmään kuului Henrik Hasselbalch, Senior Vice President, Professional Services.

7.1.2013 alkaen johtoryhmään nimitettiin Ilari Nurmi, Senior Vice President, Product Management.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Se arvioi myös eri liiketoimintaprosessien tehokkuutta, riskienhallinnan riittävyyttä sekä sisäisten ohjeiden noudattamista. Sisäisen tarkastuksen palvelu ostetaan pääosin Basware Oyj:n hallituksen valitsemalta ulkopuoliselta ja riippumattomalta palvelun tarjoajalta, mitä täydennetään soveltuvin osin yhtiön omin resurssein.

Konsernin sisäinen tarkastus on riippumaton Baswaren liiketoimintayksiköistä ja muista yksiköistä. Se raportoi konsernin hallitukselle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen koordinaattorina toimii talousjohtaja. Konsernin sisäisen tarkastuksen toimenkuva, valtuudet ja vastuut on määritelty sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (Internal Audit Charter) ja vuotuisen riskiperusteisen tarkastussuunnitelman hyväksyy hallitus.

Tilintarkastus

Basware Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa, joista vähintään toinen on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Basware-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Sen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta. Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2012 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka. Varatilintarkastajana toimi KHT Terhi Mäkinen.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Basware Oyj:n hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin tilanteesta ja kehityksestä.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmä

Konsernin riskienhallintatoimintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistajien liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset. Riskienhallinnan tavoitteena on tiedostaa ja tunnistaa systemaattisesti ja kattavasti yhtiön toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä.

Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Yhtiö ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia tai hallitsemattomia ja jotka voivat oleellisesti vahingoittaa yhtiön toimintaa.

Yhtiön riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään: liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. Riskienhallinnan vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuunjakoa. Kullekin ryhmälle on nimitetty riskienhallinnasta vastaava henkilö. Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännön toimenpiteet kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin. Yhtiö on laatinut kriisiviestinnän ohjeistuksen osana riskienhallintaprosessiaan.

Baswaren riskienhallintaprosessin mukaan yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa kootusti riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit. Hallitus analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon näkökulmasta. Vuonna 2012 riskienhallintaprosessin mukaisen raportoinnin mukaan hallituksen tietoon tulleet olennaisimmat riskit liittyvät kasvavan palveluliiketoiminnan tuotannon laadun ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja tuotejohtajuuden varmistamiseen muuttuvassa kilpailutilanteessa, uusasiakashankkinnan parantamiseen ja verkkolaskuliiketoiminnan transaktiovolyymin kasvattamiseen, offshoring -toimipisteiden tarjoamien kustannusetujen entistä laajempaan hyödyntämiseen liiketoiminta- ja tukiprosesseissa kannattavuuden parantamiseksi, yritysostohankkeiden onnistuneeseen valmisteluun ja toteutukseen, immateriaalioikeudellisen aseman vahvistamiseen sekä olennaisten tase-erien arvostamiseen ja arvonalentumistestauksiin.

Sisäinen valvonta on prosessi, jota suorittaa organisaation hallitus, toimiva johto ja muu henkilöstö saadakseen kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Baswaren sisäisen valvonnan viitekehys perustuu kansainväliseen COSO -malliin, jonka on julkaissut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Valvontaympäristö

Baswaren sisäisen valvonnan järjestelmän tavoitteena on tukea konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattaminen. Järjestelmä perustuu konsernitason politiikkoihin, ohjeistukseen ja prosesseihin sekä liiketoiminnan ja tukiprosessien kontrolleihin. Baswaren korkea etiikka, arvot ja toimintakulttuuri luovat sisäisen valvontajärjestelmän perustan. Toimintakulttuuria rakentavat hallituksen suorittama yrityksen toiminnan ohjaus ja valvonta, yritysjohdon johtamistapa, yrityksen organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä, globaalien tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen sekä henkilöstön osaaminen ja kehittäminen. Yhtiössä on käytössä globaali HR-järjestelmä.

Talousjohtajan alaisuudessa toimivat konsernin keskitetty taloushallinnon palvelukeskus ja konsernilaskenta sekä controlling-toiminto ovat vastuussa taloudellisen raportoinnin yleisestä valvontajärjestelmästä. Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin menetelmin kaikissa konserniyhtiöissä hyödyntäen yhtenäistä toiminnanohjausjärjestelmää ja harmonisoitua tilikarttaa sekä hankintojen hallinnan, osto- ja matkalaskujen sähköisen käsittelyn ja talousohjauksen ohjelmistoja. Koko konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS).

Riskien arviointi

Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätökseen merkityt omaisuuserät ja velat kuuluvat yritykselle, kaikki yrityksen oikeudet ja velvoitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät on luokiteltu ja esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen oikeansuuruisena, kaikki raportointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon merkityt tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia, ja että omaisuuserät on turvattu.

Riskienhallintaprosessiin kuuluu taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistus ja analysointi vuosittain. Lisäksi kaikki uudet riskit pyritään analysoimaan ja raportoimaan heti, kun ne on tunnistettu. Olennaisimmat taloudellisen raportoinnin luotettavuuden riskialueet liittyvät konsernin harjoittama liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioiden liikevaihdon tuloutukseen, luottotappiovarauksen käsittelyyn, tuotekehitysmenojen aktivointiin, omaisuuserien testaukseen (sisältäen liikearvon, aktivoidut tuotekehitysmenot ja keskeneräiset hankkeet)  ja laskennallisiin verosaamisiin.

Valvontatoiminnot

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan noudattamalla konsernin politiikkoja ja menettelyohjeita. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistavia kontrolleja ovat esimerkiksi kirjanpidon transaktioihin liittyvät kontrollit, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden noudattamiseen liittyvät kontrollit, tietojärjestelmäkontrollit sekä väärinkäytöksiin liittyvät kontrollit.

Konsernin liikevaihdon tuloutus tapahtuu keskitetyn controlling-toiminnon valvonnassa. Konsernilla on kirjoitettu sisäinen tuloutusohjeistus. Liikevaihdon tuloutus perustuu vaadittujen myynti- ja toimitusasiakirjojen olemassaoloon. Konsernin luottotappiovarauksen määrä lasketaan kuukausittain keskitetyssä taloushallinnon palvelukeskuksessa. Laskennan perustana on myyntisaamisten ikääntymisjakauma myyntiyhtiöittäin.

Konsernin tuotekehitysmenojen aktivointimäärä lasketaan kuukausittain keskitetyssä taloushallinnon palvelukeskuksessa. Laskennan perustana on tuotekehityksen projektikohtaisen seurannan dokumentaatio. Konsernilla on kirjoitettu tuotekehitysmenojen aktivointiohjeistus. Liikearvojen alentumistestaus tehdään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja kustannusten ennakoidut muutosprosentit. Lisäksi viitteitä arvonalentumisista seurataan jatkuvasti. Laskennallisia verosaamisia yhtiöittäin määriteltäessä sovelletaan kunkin maan voimassa olevaa verokantaa. Tytäryhtiöillä on kertyneitä käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, joista ei ole kirjattu täysimääräisesti laskennallisia verosaamisia varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vuodesta 2008 sovelletun siirtohinnoitteluperiatteen mukaisesti tytäryhtiöille kertyy verotettavaa tuloa, jota vastaan vahvistettuja tappioita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Pidämme todennäköisenä, että tulevaisuudessa tytäryhtiöissä syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot pystytään hyödyntämään. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä kirjattiin laskennallisia verosaamisia aikaisempien vuosien kertyneistä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista.

Konsernin keskitetty taloushallinnon palvelukeskus ja controlling -toiminto kehittävät jatkuvasti globaaleja luotettavia, yhtenäisiä, skaalautuvia ja tehokkaita toimintatapoja. Globaalisti harmonisoitu tilikartta, konsernin yhteisten tietojärjestelmien korkea automaatioaste ja järjestelmiin sisäänrakennetut valvontapisteet mahdollistavat osaltaan kustannustehokkaan ja tarkastettavissa olevan (audit trail) taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan prosessin. Tietojärjestelmät tukevat mm. konsernin hyväksymisvaltuuksien noudattamista hankintaehdotuksille ja ostolaskuille. Baswaren taloushallinto mukaan lukien kassanhallinta ja maksuliikenne on keskitetty konserniin, mikä osaltaan vahvistaa kontrollien toimivuutta.

Baswaren kulurakenteesta henkilöstökulut muodostavat valtaosan. Henkilöstökulujen toteumia ja ennusteita seurataan ja ennusteita päivitetään säännöllisesti hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla. Controlling-toiminto vastaa komissio- ja bonuslaskennasta globaalisti hallituksen vuosittain hyväksymän kulloinkin voimassaolevan bonusohjelman mukaisesti.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Johdon ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennustetiedot verrattuna tavoitteisiin ja aikaisempien kausien toteumiin. Liiketoimintajohdon käyttöön tuotetuilla talousraporteilla seurataan viikoittain ja kuukausittain tiettyjä myynnin ja myyntisaamisten kehitykseen liittyviä avainlukuja.

Basware pyrkii strategiansa mukaisesti täydentämään orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yritysostohankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan asianmukaista huolellisuutta sekä hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista osaamista suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due diligence), haltuunottovaiheessa (esimerkiksi välitön Baswaren tietojärjestelmien käyttöönotto) sekä integroitaessa ostettuja toimintoja yhtiön muuhun toimintaan (esimerkiksi Baswaren henkilöstökäytäntöjen käyttöönotto).

Viestintä ja tiedotus

Johdon raportoinnin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaista ja olennaista tietoa päätöksentekoa varten. Controlling-toiminto ohjeistaa koko organisaatiolle kuukausiraportoinnin yleisperiaatteet sekä vastaa budjetointiin ja ennustamiseen liittyvistä raportoinnin erityisohjeista. Konsernin taloushallinto jakaa sisäisesti säännöllisesti tietoa taloudelliseen raportointiin liittyvistä prosesseista ja käytännöistä, joiden avulla henkilöstö suorittaa sisäisen valvonnan tehtäväänsä. Taloushallinto myös järjestää tarpeen mukaan kohdennettua koulutusta muulle organisaatiolle taloudelliseen raportointiin liittyvistä käytännöistä ja niiden muutoksista.

Konsernin sijoittajaviestintä ylläpitää yhdessä taloushallinnon ja lakiosaston kanssa taloudellisen tiedon julkaisemista koskevia ohjeita.

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Baswaren sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Omaa toimintaa seurataan Baswaressa jatkuvasti myös erillisten arviointien, kuten sisäisten tarkastusten ja tilintarkastusten sekä asiakkaiden suorittamien toimittaja-auditointien avulla. Baswaren johto seuraa sisäistä valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Liiketoimintajohdon vastuulla on varmistaa, että toiminta noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Konsernin talous- ja controller -toiminnot seuraavat taloudellisen raportoinnin prosessien ja valvonnan noudattamista. Talous- ja controller -toiminnot seuraavat myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Hallitus arvioi ja varmentaa Baswaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden.

Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta Baswaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden arvioinnissa ja varmentamisessa tekemällä vuosisuunnitelmansa mukaisesti säännöllisiä sisäisiä tarkastuksia konsernin tukitoiminnoissa ja juridisesti itsenäisissä yksiköissä. Baswaren sisäistä valvontaa arvioi myös yhtiön tilintarkastaja. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden. Osana juoksevaa tilintarkastusta suoritettu prosessitarkastus kohdistuu osaltaan tyypillisiin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistaviin kontrolleihin. Olennaisimmat tilintarkastussuunnitelman mukaiset prosessitarkastuksen havainnot ja toimenpidesuositukset raportoidaan hallitukselle.

Palkitseminen

Palkitsemisen hallinnointi

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan olla perustamatta erillisiä valiokuntia vuodelle 2012, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Näin ollen hallituksen palkitsemisen valmistelua ei ole osoitettu nimitysvaliokunnan tehtäväksi eikä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelua ole osoitettu palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi.

Hallitus

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.

Yhtiökokous päätti 16.2.2012, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

 • jäsenille 27.500 euroa vuodessa
 • varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa; ja
 • puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa.

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Basware –konserniin. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 340 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy.

Toimitusjohtaja  

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan

 • irtisanomisaika ja -palkka ovat yhtiön irtisanoessa 6 kuukautta, jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen
 • irtisanomisaika ja -palkka ovat henkilön itse irtisanoutuessa 6 kuukautta, erillistä korvausta ei makseta
 • kilpailukiellon pituus on 12 kuukautta työsuhteen päättymisestä yhtiön irtisanoessa
 • kilpailukiellon pituus on 24 kuukautta työsuhteen päättymisestä henkilön itse irtisanoessa
 • eläkeikä ja -etuudet ovat TEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkio määräytyy yhtiön strategian mukaisten kasvuun ja kannattavuuteen liittyvien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa palkitsemisjärjestelmän suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy kulloinkin maksettavan palkkion.

Vuosina 2009-2011 oli voimassa osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2009-2011 perustuu Basware-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Palkkio ansaintajaksolta 2009 maksettiin joulukuussa 2011, palkkio ansaintajaksolta 2010 maksettiin joulukuussa 2012 ja palkkio ansaintajaksolta 2011 maksetaan joulukuussa 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio maksetaan kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä, mistä syystä palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity muita rajoituksia.

Basware Oyj:n hallitus päätti 17.2.2012 uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2012-2014. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus suosittelee, että Baswaren johtoryhmä omistaa yhtiön osakkeita vuotuisen bruttoperuspalkkansa arvoa vastaavan määrän.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Järjestelmä koostuu vuotuisista ansaintajaksoista 2012, 2013 ja 2014 sekä kiinteästä ansaintajaksosta 2012-2014. Lisäosakkeita maksutta osakeomistusta vasten ansaintajaksolta 2012-2014 voivat saada Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päättää kullekin vuotuiselle ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet erikseen kunkin ansaintajakson alussa. Palkkio vuotuiselta ansaintajaksolta 2012 perustuu Basware -konsernin liikevaihtoon. Mahdollinen palkkio vuotuiselta ansaintajaksolta 2012 maksetaan joulukuussa 2014 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Vuotuisen ansaintajakson 2012 kohderyhmään kuuluu 26 henkilöä mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Palkkio kiinteältä ansaintajaksolta 2012-2014 perustuu Basware -konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Mahdollinen palkkio kiinteältä ansaintajaksolta 2012-2014 maksetaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Kiinteän ansaintajakson 2012-2014 kohderyhmään kuuluvat Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Kannustinjärjestelmän perusteella luovutettavien Basware Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on tavoitetasolla yhteensä noin 275.000 (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden) ja maksimissaan noin 412.500. Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina osakkeina käytetään yhtiön omistuksessa olevia tai osakemarkkinoilta hankittavia Basware Oyj:n osakkeita.

Kannustinjärjestelmän mukaisen palkkion maksun edellytyksiin sisältyy työ- tai toimisuhteeseen liittyviä ehtoja.

Toimitusjohtaja Esa Tihilän palkka ajalta 1.1.2012-31.12.2012 etuineen oli 508.386,07 euroa. Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 293.609,07 euroa, luontoisetujen osuus 12.660,00 euroa. Tulospalkkiota maksettiin 55.087,00 euroa. Joulukuussa 2012 Esa Tihilälle annettiin kannustinjärjestelmän perusteella 7 250 osaketta, joista 3 625 kappaletta siirrettiin Esa Tihilälle osakkeina (maksupäivän 28.12.2012 osakkeen keskihinnan 20,28 euroa mukaan arvoltaan 73.515,00 euroa) ja rahana maksettiin 73.515,00 euroa, jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus.

Johtoryhmä

Vuonna 2012 Baswaren johtoryhmään kuuluivat Esa Tihilä, CEO; Matti Copeland, Senior Vice President, Strategy; Mika Harjuaho, CFO; Mari Heusala, Senior Vice President, HR & Development; Jorma Kemppainen, Senior Vice President, Products; Pekka Lindfors, Senior Vice President, Volume Sales; Steve Muddiman, Senior Vice President, Global Marketing; Riku Roos, Senior Vice President Automation Services; Matti Rusi, Senior Vice President, Customer Support; ja Jukka Virkkunen, Senior Vice President, Enterprise Sales. 1.4.2012 alkaen johtoryhmään kuului Henrik Hasselbalch, Senior Vice President, Professional Services.

1.7.2013 alkaen johtoryhmään nimitettiin Ilari Nurmi, Senior Vice President, Product Management.

Johtoryhmän palkitseminen

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkio on korkeintaan 50 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Tulospalkkio määräytyy yhtiön strategian mukaista kasvua ja kannattavuutta tukevien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa palkitsemisjärjestelmän suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy maksettavan palkkion. Vuosina 2009-2011 oli voimassa osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä.  

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2009-2011 perustuu Basware -konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Palkkio ansaintajaksolta 2009 maksettiin joulukuussa 2011, palkkio ansaintajaksolta 2010 maksetiin joulukuussa 2012 ja palkkio vuodelta 2011 maksetaan joulukuussa 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio maksetaan kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä, mistä syystä palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity muita rajoituksia.

Joulukuussa 2012 johtoryhmän jäsenille annettiin kannustinjärjestelmän perusteella yhteensä 41.084 osaketta, joista 20.542 kappaletta siirrettiin johtoryhmän jäsenille osakkeina (maksupäivän 28.12.2012 osakkeen keskihinnan 20,28 euroa mukaan arvoltaan 416.591,76 euroa) ja rahana maksettiin 416.591,76 euroa, jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus.

Vuonna 2012 johtoryhmän jäsenille, pois lukien toimitusjohtaja, maksettiin säännöllistä rahapalkkaa yhteensä 1.560.515,20 euroa sekä luontoisetuja 79.119,56 euroa ja tulokseen perustuvia tulospalkkioita 184.885,39 euroa.

Johtoryhmän jäsenet 2012 


Esa Tihilä
Toimitusjohtaja
Syntynyt 1964, Yo-merkonomi, eMBA
Baswaren palveluksessa vuodesta 2004, johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Keskeinen työkokemus:
Basware Oyj:
Toimitusjohtaja 10/2011-
Senior Vice President Automation Services 2009-2011, Senior Vice President Europe and Asia-Pacific 2009-2010, General Manager Europe and Americas 2006-2008, Senior Vice President  Global Operations 2005; Meridea Financial Software: CEO 2001–2004, iCL PLC: Group Executive Director 2001, Global Director e-Business 1999–2001; iCL Data Oy: Director e-Business 1997–1998, Business Development Director 1995–1996

Luottamustehtävät:

European E-invoicing Service Providers Association (EESPA): Puheenjohtaja 2011-
Futurice Oy: Hallituksen jäsen 2011-
Suomen Suunnistusliitto: Hallituksen jäsen 2008-

Matti Copeland 
Senior Vice President, Strategy
Syntynyt 1961, KTM, Stanford Graduate School of Business (Stanford Executive Program 2000)
Baswaren palveluksessa vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus:

Basware Oyj:n hallituksen jäsen 2008-2011; August&Bob: Managing Partner  2007-2009; Deloitte: Partner, M&A Advisory 2005-2007; CapMan Capital Management: Investment Director Buyout Business Unit 2002-2005; Aura Capital: Managing Director 2001–2002; Jippii Group: Managing Director 2001–2001; Leonia/Sampo: Executive Vice President Large Corporate Clients 1998-2001; KANSALLIS-OSAKE-PANKKI/Merita/Merita-Nordbanken: Head of Debt Capital Markets1988-1998; Citibank New York: Manager 1986-1988.

Luottamustehtävät:

Alekstra Oy: Hallituksen jäsen 2012-
Vergo Oy: Hallituksen puheenjohtaja 2011-

Mika Harjuaho   
Talousjohtaja
Syntynyt 1966, KTM
Baswaren palveluksessa vuodesta 2007, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:
Basware Oyj: CFO 2007-; Suunto Oy: CFO 2001–2007; Ericsson AB: Regional Controller 2000–2001; Oy LM Ericsson AB: Profit Center Controller 1997-2000; Suomen Unilever Oy Van den Bergh Foods: Controller 1996-1997; Unilever Nederland B.V.: Internal Auditor 1995-1996;
Suomen Unilever Oy Lever: Cost Accountant 1994-1995

Henrik Hasselbalch
Senior Vice President, Professional Services
Syntynyt 1965, BA. Sc. Economics & Informatics, Copenhagen Business School
Baswaren palveluksessa vuodesta 2012, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus:
SAP: Senior Vice President, Services EMEA 2008-2011, Director for field services 2004-2008, Consulting Director 2002-2004;
Oracle: Sales Director 2000-2002, Practice Manager 1997-2000;
Price Waterhouse: 1996-1997 Manager, Client Engagements, Consultant and Senior Consultant 1992-1996

Mari Heusala
Senior Vice President, HR & Development
Syntynyt 1966, KTM
Baswaren palveluksessa vuodesta 2009, johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus:

Basware Oyj: Senior Vice President HR&Dev 2012-, Vice President HR&Dev 2009-2011;
Nokia Oyj: Various executive and managerial HR positions 1997-2009;
Northrop Grumman International Aircraft Inc: Project Coordinator 1993-1996

Jorma Kemppainen 
Senior Vice President, Product Development
Syntynyt 1965, DI
Baswaren palveluksessa vuodesta 2009, johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus:
Inno-rd Oy: Managing Director and executive level consultant 2009; Suunto Oy: Director R&D 2005–2009; SSH Communications Corporation Oyj: Vice President R&D and Customer Services  2003–2005; F-Secure Oyj: Vice President R&D 2000–2003; Tellabs Oy: Customer Training Manager 1996–2000, various R&D positions 1993–1996; ICL Oy: Various R&D positions 1987–1993

Pekka Lindfors 
Senior Vice President, Volume Sales
Syntynyt 1966, kauppatieteiden ylioppilas 
Baswaren palveluksessa vuodesta 2004, johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus:
Basware Oyj: Senior Vice President Northeast 2011-, Sales Director 2008-2010, Director Global Marketing  2007-2008, Marketing Director  2006-2007, Business Unit Manager 2004-2006;
Novo Group Oyj:  Marketing Director 1998-2004, various positions in sales and financials 1993-1998

Steve Muddiman   
Senior Vice President, Global Marketing
Syntynyt 1961, Southampton Solent University, viestintä
Baswaren palveluksessa vuodesta 2008, johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus:
VMware Inc.: Director of Field and Corporate Marketing Europe, Middle East & Africa 2006-2008;
Ariba Inc.. Vice President Marketing and Strategy  Europe, Middle East & Africa 2001–2005;
Hewlett-Packard Inc: Various General Management and Marketing Management positions 1989–2000

Riku Roos
Senior Vice President, Automation Services
Syntynyt 1960, DI
Basware palveluksessa vuodesta 2007,  johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus:
Basware Oyj: SVP, Automation Services 2012-, VP EPP Automation Services 2009-2011,
Basware Inc: VP and Country Manager 2007-2009; Meridea Financial Software (Finland, Singapore): EVP 2000-2007; Nokia Corporation: Global Head of Services Hosting 1999-2000;
Cap Gemini Oy: Director 4/1999-12/1999; Deutsche Bank, Head Office (Germany, Frankfurt): Global Relationship Manager for Private Banking 1998-1999, Regional Head of IT Infrastructure 1997-1998; Microsoft AB (Sweden): Various managerial positions 1993-1997

Matti Rusi
Senior Vice President, Support
Syntynyt  1963, MBA, datanomi
Baswaren palveluksessa vuodesta 2010 ja 1997-2008, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:
Profit Software Oy: COO 2008-2009; Valimo Wireless Oy: CEO 2008;
Basware Oyj: Senior Vice President Finland 2005-2008, President & Country Manager of Basware, Inc. 2003–2004, Senior Vice President e-Flow Business Unit 2000–2002, Area Manager Benelux Countries 1999–2000, Project Manager 1997–1999

Jukka Virkkunen
Senior Vice President, Enterprise Sales
Syntynyt 1960, Yo-merkonomi
Baswaren palveluksessa vuodesta 2006, johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Keskeinen työkokemus:

Basware Oyj; Senior Vice President, Enterprise Sales 2012-, Senior Vice President Scandinavia 2010-2011, Senior Vice President Northeast 2006-2010; Capgemini Finland Oy Technology Services: Unit Manager 2004–2006; Ementor Oy: Sales Manager 2002–2003;
Fujitsu Services Oyj: Marketing Manager for the Nordic Countries 2000–2002;
iCL Data Oy e-Business: Sales Director  2000–1997, Account Manager 1997–1996

Luottamustehtävät:
Helsingin seudun kauppakamari: valtuuskunnan jäsen,
ICT-valiokunnan jäsen 2006–  

Sisäpiirihallinto

Baswarella on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka soveltavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön osakkeilla ja optioilla neljän viikon ajan ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja sekä tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt yhtiön johtoryhmästä. Lisäksi yhtiöllä on yrityskohtainen sisäpiirirekisteri, joka sisältää ne yhtiön henkilöt, jotka saavat työssään säännöllisesti sisäpiiritietoa. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto.

Yhtiön sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yhtiön lakiasianjohtaja, joka hoitaa tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Yhtiön viestintäpäällikkö hoitaa rekisteriä pysyvästä sisäpiiristä. Basware Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n yleisöpalvelu-pisteessä Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C. Yhtiö pitää myös internetsivuillaan luetteloa sisäpiiriläisistä.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2012 toimitusjohtaja Esa Tihilä omistaa 9 850 Basware Oyj:n osaketta, Matti Copeland 2 771, Mika Harjuaho 8 000, Mari Heusala 250, Jorma Kemppainen 3 021, Steve Muddiman 8 087, Matti Rusi 3 021, Jukka Virkkunen 4 750 osaketta. Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole omistuksia Basware Oyj:ssä.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2012 Hannu Vaajoensuu omistaa
673 800, Pentti Heikkinen 2 609, Ilkka Sihvo 885 300, Eeva Sipilä 1 593 ja Anssi Vanjoki 5 000 Basware Oyj:n osaketta.

Tiedonantopolitiikka

Basware noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä Finanssivalvonnan ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita. Baswarella on käytössään erikseen laadittu tiedonantopolitiikka, jonka Baswaren hallitus on hyväksynyt 20.1.2011.